hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

 

โครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าวร่วมโครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก

ด้วยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชมรมวิชาลูกเสือวิสามัญ โดยนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1/1 การบัญชี ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียน ตชด. ภายในจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียน นักศึกษามีความมีน้ำใจ การเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม

 Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com