hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
โครงการตรวจเยี่ยมนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค.58 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองฯผู้อำนวยการให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นำโดย ผอ.สุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ครั้งที่ 25
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ "น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู " มอบเกียรติดีเด่น และมอบทุนการศึกษา ปีประจำปีการศึกษา 2558
คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ebook
ลงนามความร่วมมือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายโดย ผอ.อาชีวศึกษากาญจนบุรีกับ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com