hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
วิทลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดงานสังสรรค์วันปีใหม่ ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานทำบุญปีใหม่ พุทธศักราช 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับลงทะเบียน นักเรียนโควตา ณ ห้องประชุมสัมมนากาญจนิกา
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "อาชีวะอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่ "
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมอวยพรปีใหม่ 2558
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยนายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผอ.วิทวัส ฉันธรอาภรณ์ รองผู้อำนวยการ ใน อศจ.กจ ร่วมทั้งคณะครู นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผู้ัอำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะกรรมการสถานศึกษา

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com