hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
โครงการสัมมนาปลายภาค นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและการฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่15 กันยายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายสมภพ ธีระสานต์ เป็นประธานในการประชุม
อบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 59 - 28 ส.ค. 59
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคตราด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้รับรางวัลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2558
งานตลาดอาชีวะ วันที่ 15 - 19 ส.ค. 2559 ณ คลองผดุงกรุงเกษม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยมงคล ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
พิธีถวายสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าประกวดโครงงานวิทายาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ "ร่างรัฐธรรมนูญ 2559"

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com