hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ทุกวันพุธ
วิทยาลัยจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง-จังหวัดลำพูน ณ วิทยาเทคนิคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ณ จังหวัดชัยนาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๒ พฤจิกายน ๒๕๕๙
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ (สายที่3) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งทักษะระดับ อศจ.กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้ครู นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ใน

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com