hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง-จังหวัดลำพูน ณ วิทยาเทคนิคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ณ จังหวัดชัยนาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๒ พฤจิกายน ๒๕๕๙
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ (สายที่3) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งทักษะระดับ อศจ.กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้ครู นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะศึกษาสมานฉันท์ โดย มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
วันที่ 8 พฤศิจกายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com