hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ครู เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเมตตาศิษย์ ครั้งที่ 12559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ผู้บริหารพบนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โครงการครูที่ปรึกษากับการแก้ปัญหาวัยเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนร่มเกล้าเข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาทางวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน #กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน #Fixitcenter ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าร่วมงาน ANZAC Day (Australian and New Zealand Army Corps) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com