hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
อบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 59 - 28 ส.ค. 59
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคตราด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้รับรางวัลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2558
งานตลาดอาชีวะ วันที่ 15 - 19 ส.ค. 2559 ณ คลองผดุงกรุงเกษม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยมงคล ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
พิธีถวายสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าประกวดโครงงานวิทายาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ "ร่างรัฐธรรมนูญ 2559"
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดขบวนรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมประชาพิจารณ์ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสาขาวิชา วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com