hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2559
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำอวยพรผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาน๊เกษตรหลวงอ่างขาง ระหว่างวันที่ 18 -22 มกราคม 2559
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
นายวณิชย์ อ่วมศรี(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และคณะผู้บริหาร อศจ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีในเทศกาลปีใหม่ 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรมโอ้โห เค้ก
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาธุรกิจสถานพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ
แนะแนวการศึกษา ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมัมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2558

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com