hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
งานตลาดอาชีวะ วันที่ 15 - 19 ส.ค. 2559 ณ คลองผดุงกรุงเกษม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยมงคล ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
พิธีถวายสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าประกวดโครงงานวิทายาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ "ร่างรัฐธรรมนูญ 2559"
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดขบวนรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมประชาพิจารณ์ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสาขาวิชา วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี - บริษัท ไทย-ออสห์ อะลูมิเนียม จำกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
โครงการสัมมนากลางภาค นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและการฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com