hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรมโอ้โห เค้ก
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาธุรกิจสถานพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ
แนะแนวการศึกษา ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมัมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2558
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก ณวัดเทวสังฆาราม(พระอารามหลวง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่น
ผู้บริหารและคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา รวมลงนามถวายพระพร 5 ธันาวาคม 2558

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com