hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
ผู้บริหารพบนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โครงการครูที่ปรึกษากับการแก้ปัญหาวัยเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนร่มเกล้าเข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาทางวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน #กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน #Fixitcenter ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าร่วมงาน ANZAC Day (Australian and New Zealand Army Corps) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2559
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำอวยพรผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาน๊เกษตรหลวงอ่างขาง ระหว่างวันที่ 18 -22 มกราคม 2559

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com