hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
โรงเรียนร่มเกล้าเข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาทางวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน #กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน #Fixitcenter ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าร่วมงาน ANZAC Day (Australian and New Zealand Army Corps) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2559
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำอวยพรผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาน๊เกษตรหลวงอ่างขาง ระหว่างวันที่ 18 -22 มกราคม 2559
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
นายวณิชย์ อ่วมศรี(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และคณะผู้บริหาร อศจ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีในเทศกาลปีใหม่ 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรมโอ้โห เค้ก

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com