hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
นายวณิชย์ อ่วมศรี(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และคณะผู้บริหาร อศจ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีในเทศกาลปีใหม่ 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรมโอ้โห เค้ก
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาธุรกิจสถานพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ
แนะแนวการศึกษา ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมัมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2558
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก ณวัดเทวสังฆาราม(พระอารามหลวง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่น

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com