hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมัมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2558
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก ณวัดเทวสังฆาราม(พระอารามหลวง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่น
ผู้บริหารและคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา รวมลงนามถวายพระพร 5 ธันาวาคม 2558
กิจกรรมวันเอดส์โลก
วิทยาลัยเข้าร่วมออกร้านงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควประจำปี 58
วอศ.กจ จัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง ให้กับบุคลลากรของวิทยาลัย
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 และ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com