ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

มีความประสงค์ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาสู่อาเซียน .... รายละเอียดเพิ่มเติม