โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันที่ 15-16 และ 21 สิงหาคม 2556 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

การศึกษาดูงานคลองลัดมะยมและเกาะแก้ว จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2558

 

การศึกษาดูงานคลองลัดมะยมและเกาะแก้ว จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 22 สิงหาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

การอบรมทางวิชาการ การเขียนแผนธุรกิจ


การอบรมทางวิชาการ การเขียนแผนธุรกิจ วันที่  16 สิงหาคม  2555ณ ห้องสัมมนา อาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

 

 

 

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันที่ 20 สิงหาคม 2558

 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันที่ 20 สิงหาคม 2558

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม


 

Contribute!
Shop!