Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

           1.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
           2.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
           3.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
           4.  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
           5.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
           6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           7.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           8.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

08-05-2561
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1/2561

  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช 1 และ ปวส1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more
07-04-2561
การประชุมผู้ปกครอง 2561

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read more
04-04-2561
สืบสานประเพณีไทย ทำบุญปีใหม่ วันสงกรานต์ 2561
สืบสานประเพณีไทย ทำบุญปีใหม่ วันสงกรานต์ 2561

สืบสานประเพณีไทย ทำบุญปีใหม่ วันสงกรานต์ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สืบสารประเพณีไทย ทำบุญปีใหม่ วันที่ 4 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read more
27-02-2561
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2560
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2560

    พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวส.2  และ ปวช.3   27 มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read more
23-02-2561
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560

    การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่19-23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read more
17-02-2561
สอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา 2561
สอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา 2561

สอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
11-02-2561
พิธีเปิด Fix it Center อ.พนมทวน
พิธีเปิด Fix it Center อ.พนมทวน

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ อาคารอเนกประสงค์ SML หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม    

Read more
10-02-2561
ลงนามความร่วมมือโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
ลงนามความร่วมมือโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

พิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ ณ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่ว...นเตี๋ยว มาเป็นประธานในพิธี รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
01-02-2561
สุดยอดเด็กไทยสายอาชีพ ครั้งที่ 27
สุดยอดเด็กไทยสายอาชีพ ครั้งที่ 27

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 - 5 กุมภาพ...ันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม    

Read more
26-01-2561
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภท สถานศ...ึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read more

 

Contribute!
Shop!

Copyright © 2018 KANVC_DATACENTER Rights Reserved.