Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

           1.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
           2.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
           3.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
           4.  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
           5.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
           6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           7.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           8.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

04-12-2561
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
28-11-2561
การประเมินมาตรฐาน อวท ระดับดีเด่นระดับจังหวัด
การประเมินมาตรฐาน อวท ระดับดีเด่นระดับจังหวัด

ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
26-11-2561
งานประชุมวิชาการ อวท.กาญจนบุรีและแข่งขันทักษะฯ
งานประชุมวิชาการ อวท.กาญจนบุรีและแข่งขันทักษะฯ

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 พฤศิจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more
20-11-2561
สัมมนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 20 - 21  พ.ย. 2561 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more
16-11-2561
คณะกรรมการสอบ โครงการทางวิชาชีพ ป.ตรี ปีที่2
คณะกรรมการสอบ โครงการทางวิชาชีพ ป.ตรี ปีที่2

 คณะกรรมการสอบหัวข้อโครงการทางวิชาชีพ นักศึกษา ปี 2 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีบัณฑิต รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more
15-11-2561
อบรม EchoVE Workshop

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา (EchoVE Workshop) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนาอาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more
15-11-2561
อบรมโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
อบรมโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 3 ครั้งที่ 2 โดยมีวิทยากรจากบริษัท DELL และ V-TECH Computer  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more
14-11-2561
ประชุมการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

การประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ จะจัดการแข่งขันวันจันทร์ที่ 26 พ.ย 61   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more
12-11-2561
อบรม ID Plan
อบรม ID Plan

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้จัดการอบรม ID Plan ณ อาคารวิทยาบริการ  วันที่  12  พ.ย. 2561   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more
09-11-2561
ส่งมอบสิ่งของบริจาคกาชาดจังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ส่งมอบสิ่งของบริจาคกาชาดจังหวัด กาญจนบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และคณะรับมอบเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าฯ   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more

 

Contribute!
Shop!

Copyright © 2018 KANVC_DATACENTER Rights Reserved.