สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 โทรศัพท์ 0-3451-1124 โทรสาร 0-3451-2446 บนเนื้อ
ที่ 13 ไร่ 2 งาน 9/10 ตารางวา ขนาดกว้างประมาณ 104 เมตรและความยาวประมาณ 242 เมตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ติดถนนสายหลักของจังหวัดกาญจนบุรีคือ ถนน
แสงชูโต ด้านซ้ายติดถนนเทศบาลบ ารุง ด้านขวาติดถนนกระต่ายทอง