ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา งานวัดผล , งานหลักสูตร , งานทะเบียน เข้าร่วมพิจารณาผลการเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

Related Articles