• ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษา 2562

  •  ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษา 2563

    ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษา 2563

กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ คัดเลือกแผนธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาอาคารกาญจนิกา และ

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดน้ำลำพญา , DU BUA Café , Green Chef จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ธุรกิจใหม่ 8 ธุรกิจ