การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการการเขียนแผนธุรกิจ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 นำเสนอและคัดเลือกแผนธุรกิจในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet) ปีการศึกษา 2564

2. กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณ Kan Machi Café และ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี

3.การดำเนินธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรเงิน ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ธุรกิจ

4. ธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาจากปีการศึกษาก่อน ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้สำเร็จการศึกษายังประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 2 ธุรกิจ

*****************************************************************************************************************

กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ คัดเลือกแผนธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาอาคารกาญจนิกา และ

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดน้ำลำพญา , DU BUA Café , Green Chef จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ธุรกิจใหม่ 8 ธุรกิจ

  • ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษา 2562

  •  ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษา 2563

    ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษา 2563