ให้นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส. 2 มารับระเบียนผลการเรียน (รบ.1) ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องทะเบียน หมายเหตุ : การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ นักเรียน - นักศึกษา

Ratings
(1)

ให้นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส. 2 มารับระเบียนผลการเรียน (รบ.1) ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องทะเบียน หมายเหตุ : การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ นักเรียน - นักศึกษา

Related Articles