ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

 • นายภักดี พรหมเกิด

  นายภักดี พรหมเกิด

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 • นายวิโรจน์ มั่นคง

  นายวิโรจน์ มั่นคง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 • นายพิมล นุชถนอม

  นายพิมล นุชถนอม

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 • นางจิตติมา บุญรอด

  นางจิตติมา บุญรอด

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  Image ALT

  ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

  สำหรับ กลุ่มผู้บริหาร,กลุ่มครูและครูที่ปรึกษา,กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง
  Image ALT

  ระบบติดตามผู้เรียน

  ระบบที่เอื้อต่อผู้ปกครองเพื่อดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด
  ระบบตรวจสอบผลการเรียน

  ระบบตรวจสอบผลการเรียน

  ระบบสมัครเรียน

  ระบบสมัครเรียน

  ข่าวสารต่างๆ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  สื่ออาชีวะต่างๆ

  Image ALT

  กำหนดการลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช. 2,3 และปวส. 2

  Image ALT

  กำหนดการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

  Video Present

  การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รอบสี่

  Image
  Image

  ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

  Beautiful Image
  รู้สิทธิ คือ รู้จักอำนาจอันชอบธรรมของตนเอง เอาใจใส่ปฏิบัติตามอำนาจภายใน
  ขอบเขตสังคมโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น อำนาจอันชอบธรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ข้าราชการ
  มีอำนาจอันชอบธรรมในการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา มีอำนาจอันชอบธรรมในการเลือก
  ชมรมอำนาจอันชอบธรรมในการซื้อของที่สหกรณ์ ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  รู้หน้าที่ คือ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกิจที่ควรทำและกิจที่ต้องทำเช่นหน้าที่
  ของนักเรียนนักศึกษา คือการเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนหน้าที่ของพลเมืองที่ต้องเสียภาษีหน้าที่ของ
  ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ
  มีวินัย คือ การประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของ
  สังคมของสถาบันนั้นๆ สังคมใดไม่มีวินัยสังคมนั้นย่อมไม่เป็นสุข เพราะคนในสังคมจะไม่ประพฤติปฏิบัติ
  ในทำนองเดียวกัน ความระส่ำระสายย่อมเกิดขึ้น ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมเกิดขึ้นกฎหมายได้
  ระบุวินัยและข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของข้าราชการไว้เป็นตัวอย่าง เช่น วินัยข้าราชการครู วินัยข้าราชการ
  ตำรวจ วินัยข้าราชการทหาร วินัยข้าราชการพลเรือน แม้แต่ในพระพุทธศาสนาก็ได้ระบุวินัยสงฆ์ไว้อย่าง
  ชัดเจน นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันต่างๆย่อมต้องมีวินัยหรือข้อบังคับของสถาบัน ข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุก
  คนยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงสังคมที่มีวัฒนธรรม
  ใฝ่คุณธรรม คือ การคิด การประพฤติ ปฏิบัติ แต่สิ่งที่ดีงาม การปลูกฝังคุณงาม ความดี
  ให้เกิดขึ้นในจิตใจ อันจะส่งผลให้มีความประพฤติที่ดีงาม
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt

   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

   คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

   งานวิจัยต่างๆ

   เผยแพร่ผลงานของนักเรียนนักศึกษา และ โครงการอื่นๆ

   ศูนย์บ่มเพาะ วศ.กจ

   คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจผลการเรียน ศธ.02 ออนไลน์

   การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา
   สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

   เอกสารดาวน์โหลด

   ตราวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

   รายคุรุภัณฑ์โดยสภาพแยกตามหมวด

   Image ALT

   เอดส์เรื่องสำคัญ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องรู้

   แบบฟอร์มสมัครพนักงานราชการ

   เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครงาน