Image ALT

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

สำหรับ กลุ่มผู้บริหาร,กลุ่มครูและครูที่ปรึกษา,กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง
Image ALT

ระบบติดตามผู้เรียน

ระบบที่เอื้อต่อผู้ปกครองเพื่อดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ระบบตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสมัครเรียน

ระบบสมัครเรียน

Image
Image

ข่าวสารต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่ออาชีวะต่างๆ

Video Present

การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รอบสี่

ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

 • ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน

  ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน

  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 • นายวิโรจน์ มั่นคง

  นายวิโรจน์ มั่นคง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • นายพิมล นุชถนอม

  นายพิมล นุชถนอม

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
 • นางจิตติมา บุญรอด

  นางจิตติมา บุญรอด

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

  Beautiful Image
  รู้สิทธิ คือ รู้จักอำนาจอันชอบธรรมของตนเอง เอาใจใส่ปฏิบัติตามอำนาจภายใน
  ขอบเขตสังคมโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น อำนาจอันชอบธรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ข้าราชการ
  มีอำนาจอันชอบธรรมในการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา มีอำนาจอันชอบธรรมในการเลือก
  ชมรมอำนาจอันชอบธรรมในการซื้อของที่สหกรณ์ ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  รู้หน้าที่ คือ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกิจที่ควรทำและกิจที่ต้องทำเช่นหน้าที่
  ของนักเรียนนักศึกษา คือการเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนหน้าที่ของพลเมืองที่ต้องเสียภาษีหน้าที่ของ
  ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ
  มีวินัย คือ การประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของ
  สังคมของสถาบันนั้นๆ สังคมใดไม่มีวินัยสังคมนั้นย่อมไม่เป็นสุข เพราะคนในสังคมจะไม่ประพฤติปฏิบัติ
  ในทำนองเดียวกัน ความระส่ำระสายย่อมเกิดขึ้น ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมเกิดขึ้นกฎหมายได้
  ระบุวินัยและข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของข้าราชการไว้เป็นตัวอย่าง เช่น วินัยข้าราชการครู วินัยข้าราชการ
  ตำรวจ วินัยข้าราชการทหาร วินัยข้าราชการพลเรือน แม้แต่ในพระพุทธศาสนาก็ได้ระบุวินัยสงฆ์ไว้อย่าง
  ชัดเจน นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันต่างๆย่อมต้องมีวินัยหรือข้อบังคับของสถาบัน ข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุก
  คนยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงสังคมที่มีวัฒนธรรม
  ใฝ่คุณธรรม คือ การคิด การประพฤติ ปฏิบัติ แต่สิ่งที่ดีงาม การปลูกฝังคุณงาม ความดี
  ให้เกิดขึ้นในจิตใจ อันจะส่งผลให้มีความประพฤติที่ดีงาม
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt

   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

   คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

   งานวิจัยต่างๆ

   เผยแพร่ผลงานของนักเรียนนักศึกษา และ โครงการอื่นๆ

   ศูนย์บ่มเพาะ วศ.กจ

   คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจผลการเรียน ศธใ02 ออนไลน์

   การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา
   สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

   แกลเลอรี่รูปภาพ

   บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา และ บุคลากรในวิทยาลัย

   เอกสารดาวน์โหลด

   ตราวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

   สัญลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

   รายคุรุภัณฑ์โดยสภาพแยกตามหมวด

   แบบฟอร์มสมัครพนักงานราชการ

   เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครงาน