ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ประจำปี งบประมาณ 2564

ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ 2564

1. โต๊ะปฏิบัติการกลาง 8 เหลี่ยม
378,000   บาท
2. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการเครือข่ายและสารสนเทศ
3,695,300              บาท
3. อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น
22,377,900 บาท