ข้อมูลครุภัณฑ์

 

ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๔๗๙,๙๐๐.๐๐   บาท
๒. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐    บาท

สรุป รายการครุภัณฑ์ ที่ได้รับการบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

ที่

งาน

โครงการ

รายการครุภัณฑ์

จำนวน

จำนวนเงิน

1.

งานหลักสูตรฯ

โครงการซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์ (อิงค์เจ็ท)

1 ชุด
1 เครื่อง

30,000

5,000

2.

งานทวิภาคี

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

1 ชุด

30,000

3.

งานสื่อฯ

โครงการจัดหาเครื่องขยายเสียงลำโพงห้องประชุมจามจุรี

ลำโพงเพาเวอร์ในตัว 1 คู่

 

50,000

4.

แผนกวิชาการโรงแรม

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านงานซักรีด

1. เครื่องซักผ้าฝาบน  

2. เครื่องรีดผ้าไอน้ำแบบยืน  

3. เตารีดอุตสาหกรรมไอน้ำ 2 หัวแบบยืน 

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

30,000

15,000

15,000

5.

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1.  เครื่องปรับอากาศ (ห้อง 131, 141 และห้อง 143)

3 เครื่อง 

 

 

93,000

6.

แผนกวิชาอาหารฯ

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุดและเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์ (อิงค์เจ็ท)

2 ชุด
1 เครื่อง

60,000

5,000

7.

งานทะเบียน

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมฯ แบบตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องสแกนบัตร

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องสแกนบัตร

1 ชุด
1 เครื่อง

30,000

8.

งานบริหารงานทั่วไป

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบริหารงานทั่วไป 2 เครื่อง เครื่องสแกน 1 เครื่อง

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องสแกนเนอร์
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์

2 ชุด
1 เครื่อง
2 ชุด

57,000

20,000
3,000

9.

งานพัสดุ

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์ (อิงค์เจ็ท)

1 ชุด
1 เครื่อง

30,000

5,000

10.

งานวางแผนฯ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
ปริ้นเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์ (อิงค์เจ็ท)

1 ชุด
1 เครื่อง

30,000

5,000

11.

งานประกันฯ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์
(อิงค์เจ็ท)

1 ชุด
1 เครื่อง

30,000

5,000

12.

งานแนะแนวฯ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์

1. เครื่องสแกนเนอร์

1 เครื่อง

20,000

13.

งานปกครอง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล๊อคเกอร์

1. ตู้ล๊อคเกอร์

1 ตู้

5,000

14.

งานปกครอง

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบันทึกเวลาเข้าออกของนักเรียน นักศึกษา

1.ชุดระบบสแกนหน้า
ประกอบด้วย

1.      อุปกรณ์ตรวจจับ
อัตลักษณ์บุคคลด้วยใบหน้า

2.      ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลายนิ้วมือและใบหน้า

3.      เครื่องสำรองไฟ

4.      ค่าบริการติดตั้ง

1 ชุด

3 เครื่อง

 

 

1 ระบบ

 

2 เครื่อง
1 ระบบ

107,000

 

(53,700)

 

 

(31,500)

 

(4,000)

(17,800)

15.

งานโครงการพิเศษฯ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

1 เครื่อง

25,000

16.

งานกิจกรรมฯ

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบตั้งโต๊ะ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

1 ชุด

30,000

17.

งานกิจกรรมฯ

โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร

1. เครื่องเคลือบบัตร

1 เครื่อง

5,000

18.

งานสวัสดิการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

1 ชุด

30,000

รวม

770,000