#ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย# นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมผู้บริหาร นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจ

Ratings
(0)

Related Articles