การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญภาคกลาง ครั้งที่ ๙

Ratings
(1)

นายไพบูลย์ เพชรหงษ์ ประธานอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นประธานการประชุม พ.ส.น.อ.ภาคกลาง ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ประธาน พ.ส.น.อ.ภาคกลาง ชี้แจงรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญภาคกลาง ครั้งที่ ๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Related Articles